INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮZákladní informace

Prodávající, tj. Vojtěch Jakubík, se sídlem Mařákova 1114, 570 01 Litomyšl, IČ: 886 21 120, provozuje e-shop na webových stránkách „www.irood.cz“ (dále také jen „e-shop“).  Prodávající, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

 

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

 

Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u prodávajícího.

 

Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u prodávajícího či nikoli.

 

Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u prodávajícího či nikoli.

 

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně jen „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

 

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

Prodávající zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

a) Plnění kupní smlouvy

Prodávající zpracovává po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv s kupní smlouvou souvisejících, např. z titulu práv z vadného plnění. Z tohoto důvodu prodávající vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům prodávajícího, a to zejména přepravním společnostem z důvodu doručení zboží zákazníkovi.

 

b) Plnění právních povinností prodávajícího

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na prodávajícího vztahují. Z tohoto důvodu prodávající zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů prodávajícímu povinnost osobní údaje předat.

 

c) Oprávněné zájmy prodávajícího

Na základě oprávněného zájmu prodávajícího budou za účelem zefektivnění chodu e-shopu a zajištění komfortu uživatelů e-shopu zpracovávány osobní údaje registrovaných uživatelů v souvislosti s vedením jejich uživatelského účtu. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Tyto osobní údaje týkající se uživatelského účtu budou zpracovávány po dobu 5 let od uskutečnění poslední objednávky, resp. po dobu 5 let od založení uživatelského účtu v případě, že žádná objednávka prostřednictvím uživatelského účtu učiněna nebyla.

 

Na základě oprávněného zájmu prodávajícího budou za účelem vymáhání případných nároků prodávajícího zpracovávány následujícíosobní údaje zákazníků: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, budou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího také za účelem vymáhání případných nároků prodávajícího. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

 

Prodávající si dovoluje informovat uživatele, že některé jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory e-shopu, právního a daňového poradenství, apod.). Prodávající sdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

 

 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče uživatele. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité, bez některých cookies by procházení e-shopu bylo složitější a méně uživatelsky přívětivé.

 

Prodávající zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího. Na základě tohoto důvodu prodávající zpracovává cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

 

Další (rozšířená) cookies, např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, může prodávající zpracovávat pouze na základě souhlasu návštěvníka e-shopu.

 

Možnost nastavení předvolby cookies a podrobné informace o zpracování cookies jsou dostupné zde:…..……………….………………

 

 

Práva uživatelů

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Uživatel může žádat opravu, jsou-li jeho osobní údaje nesprávné, nebo doplnění, jsou-li jeho osobní údaje neúplné.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů, které by prodávajícízpracovával neoprávněně.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Uživatel má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR (zejména bude-li uživatelem vznesena námitka nebo popírá-li uživatel přesnost osobních údajů).

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Uživatel má právo na to, aby mu prodávající poskytl automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, aby tyto údaje předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud uživatel udělil souhlas se zpracováním některých osobních údajů pro vymezené účely, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Prodávající neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování.

 

Právo na námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení GDPR (zejména jedná-li se o zpracování jeho osobních údajů na základě oprávněných zájmů prodávajícího).

 

Právo na podání stížnosti

Uživatel má právo obrátit se se svou stížností týkající se zpracování osobních údajů na prodávajícíhona tel. č. 739255911 nebo na e-mailové adrese Inko@irood.cz, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

 

S jakýmkoliv dotazama zpracování osobních údajů se uživatel může na prodávajícího obrátit na tel. č. 739255911 nebo na e-mailové adrese info@irood.cz

 

IROOD – Vojtěch Jakubík